Nội quy mượn sách CB, GV và CNV

NỘI QUY THƯ VIỆN

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo quyết đinh số           /CĐCNDMTTHN ngày    tháng     năm 2015  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội)

Mỗi Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên nhà trường được mượn tối đa 05 cuốn sách/giáo trình; 03 cuốn báo/tạp chí cho mỗi lần mượn. Thời gian mượn tối đa 01 tháng.

Khi hết thời hạn mượn sách, nếu độc giả có nhu cầu mượn tiếpthì phải mang sách đó đến thư viện để làm thủ tục xin gia hạn. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng chung và số lượng tài liệu đó có trong thư viện mà yêu cầu đó được đáp ứng hay không.

Độc giả khi đang giữ tài liệu chưa trả hoặc quá hạn không được mượn tiếp các tài liệu khác.

Độc giả mượn sách về nhà phải giữ gìn cẩn thận. Trường hợp làm rách, làm ướt, bẩn, mất trang, ghi chép lên sách và đánh mất sách phải đền, bù lại sách.

Độc giả phải đền, bù sách theo quy định sau:

           – Trả bằng sách: Sách phải có cùng tên sách, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản

– Trả bằng tiền: Được tính theo giá trị cuốn sách + chi phí đi lại (bằng tiền công tác phí theo quy định của nhà trường) tại thời điểm đền bù.

Độc giả mượn sách quá hạn từ 01 tháng trở lên, Thư viện sẽ gửi thông báo danh sách độc giả đến các khoa/ trung tâm/phòng ban bạn đọc đang công tác, đồng thời sẽ công khai danh sách tại thư viện nhà trường và bị xử lý theo quy định xử lý vi phạm CB,GV,CNV của nhà trường.

Độc giả phải hoàn tất việc trả sách, thanh toán các khoản nợ với Thư viện trước khi ngừng công tác, chuyển trường,…(Khi có xác nhận của thư viện, phòng TCHC mới trình kí quyết định ngừng công tác hoặc chuyển công tác).

Nhà trường yêu cầu độc giả chấp hành nội quy  của Thư viện.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                       Hoàng Xuân Hiệp